Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στους ειδικούς ιατρούς;

9 Φεβρουαρίου, 2021

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε ειδικούς ιατρούς

Ο δικαιούχος δικαιούται να επισκεφθεί ΕΙ της επιλογής του, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ΕΙ ως εξωτερικός ασθενής, είτε αφού λάβει  παραπεμπτικό από άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ή απευθείας (χωρίς παραπεμπτικό) ως ακολούθως:

A. Πρόσβαση μέσω παραπεμπτικού

Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ΕΙ εφόσον παραπεμφθεί από τους ακόλουθους παροχείς:

 • προσωπικό ιατρό
 • νοσηλευτήριο ως παροχέας ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

B. Απευθείας πρόσβαση (χωρίς παραπεμπτικό)

Πέραν από την πρόσβαση των δικαιούχων σε ΕΙ μέσω εξασφάλισης παραπεμπτικού από κάποιο άλλο παροχέα όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκέπτονται και απευθείας ΕΙ της επιλογής τους. Κατά κανόνα, για την απευθείας πρόσβαση σε ΕΙ,  οι δικαιούχοι θα καλούνται να καταβάλουν τη Συνεισφορά I(25€).

ξαίρεση στον πιο πάνω κανόνα αποτελεί η απευθείας πρόσβαση σε γυναικολόγους και μαιευτήρες από γυναίκες δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν θα καταβάλλουν καταβάλλουν Συνεισφορά I(25€).

Γ. Επιλογή ΕΙ

Η επιλογή του ΕΙ, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου. Το παραπεμπτικό αναφέρεται σε ιατρική ειδικότητα (π.χ. Καρδιολογία) και όχι ονομαστικά σε ιατρό και η επιλογή του ιατρού επαφίεται στον δικαιούχο, ο οποίος επικοινωνεί απευθείας με τον ΕΙ της επιλογής του (ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ) για τη διευθέτηση ραντεβού.

Δ. Αλλαγή ΕΙ

Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα αλλαγής του ΕΙ στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων σε ΕΙ για τον οποίο ισχύει κάποιο παραπεμπτικό παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή, εάν ο δικαιούχος εξασφαλίσει από τον Προσωπικό του Ιατρό παραπεμπτικό για κάποια ειδικότητα που ισχύει για τρεις συνολικά επισκέψεις, έχει το δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να επισκεφθεί τρεις διαφορετικούς ιατρούς της ειδικότητας στην οποία παραπέμφθηκε.

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω ΕΙ

Για τη διάγνωση ή/και θεραπεία ενός περιστατικού ο ΕΙ μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας:

 • σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
 • σε ΤΑΕΠ
 • σε εργαστήριo
 • σε νοσηλευτή, μαία και άλλο επαγγελματία υγείας
 • σε ειδική ομάδα ΕΙ για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων. Στην ειδική ομάδα ΕΙ ανήκουν οι πιο κάτω ιατρικές ειδικότητες:
  • ακτινοδιαγνωστική
  • πυρηνική Ιατρική
  • κυτταρολογία
  • ιστοπαθολογία
 • κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας
 • κέντρο ιατρικής αποκατάστασης

Ο ΕΙ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων.

Πηγή:www.gesy.org.cy